همه دروه های در حال ثبت نام

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'بورس'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
بورس (گروه 3 ) دوشنبه و پنجشنبه / ساعت : ۱۷ الی ۲۰ ۸۷ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۲۹,۴۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'حسابداری (علوم مالی)'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
حسابداری ویژه بازار کار (گروه 24) روزهای زوج / ساعت ۱۷ الی۲۰ ۱۸۰ تابستان ۱۴۰۰ محمد محمدی ۸ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف ثبت نام آنلاین ۲۹,۴۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
حسابداری ویژه بازار کار (گروه 23) روزهای زوج / ساعت ۱۷ الی۲۰ ۱۸۰ تابستان ۱۴۰۰ محمد محمدی ۶ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف ثبت نام آنلاین ۲۹,۴۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
حسابداری ویژه بازار کار (گروه 22) سه شنبه و پنجشنبه / ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۳۰ ۱۸۰ تابستان ۱۴۰۰ محمد محمدی ۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف ثبت نام آنلاین ۲۹,۴۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
حسابداری ویژه بازار کار (گروه21) دوشنبه و چهارشنبه / ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۳۰ ۱۰۰ بهار ۱۴۰۰ محمد محمدی ۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۹,۴۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
حسابداری ویژه بازار کار (گروه20) روزهای فرد / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۱۰۰ بهار ۱۴۰۰ محمد محمدی ۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۲۹,۴۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
حسابداری ویژه بازار کار (گروه25) جمعه ها / ساعت ۹ الی ۱۳ ۱۸۰ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۲۹,۴۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
مالیات بر ارزش افزوده دو جلسه ۸ بهار ۱۴۰۰ محمد محمدی ۶ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۲,۸۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی دو جلسه ۱۰ بهار ۱۴۰۰ محمد محمدی ۶ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۳,۸۰۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
حقوق و دستمزد با اکسل دو جلسه ۱۲ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۳,۸۰۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
کارگاه صورت معاملات فصلی یک جلسه ۵ بهار ۱۴۰۰ محمد محمدی ۶ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۱,۹۰۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
حسابداری مالی بازرگانی یک روز در هفته ۳۲ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۵,۷۰۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
حسابرسی بیمه و قوانین تامین اجتماعی دو جلسه در یک هفته ۸ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۳,۳۲۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
حسابداری مالیاتی ( گروه 2) دو روز در هفته ۳۲ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۱ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۷,۶۰۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
حسابداری ویژه بازار کار (گروه 19) روزهای زوج / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۱۰۰ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۲۹,۴۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'زبانهای خارجی (انگلیسی)'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
جهت ثبت نام و تعیین سطح به مجتمع مراجعه نمایید (جهت ثبت نام و تعیین سطح به مجتمع مراجعه نمایید) جهت ثبت نام و تعیین سطح به مجتمع مراجعه نمایید ۱۲۱ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۰ ثبت نام آنلاین

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'عکاسی دیجیتال'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
عکاسی جامع (گروه 23) روزهای فرد / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۱۱۰ تابستان ۱۴۰۰ رامین رحمانی نژاد ۶ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف ثبت نام آنلاین ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
عکاسی جامع (گروه 22) یکشنبه و سه شنبه / ساعت ۰۹ الی ۱۲ ۱۱۰ بهار ۱۴۰۰ رامین رحمانی نژاد ۰ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف پرداخت آنلاین ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
عکاسی با موبایل دو روز در هفته ۳۵ بهار ۱۴۰۰ رامین رحمانی نژاد ۴ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف ثبت نام آنلاین ۵,۷۰۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
عکاسی جامع (گروه 21) یکشنبه و سه شنبه / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۱۱۰ بهار ۱۴۰۰ رامین رحمانی نژاد ۰ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'کامپیوتر و ICT'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
برنامه نویسی به زبان ++C دو روز در هفته ۶۰ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف ثبت نام آنلاین ۷,۱۲۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
ICDL جامع روزهای زوج / ساعت ۱۵ الی ۱۷ ۱۳۰ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۳ ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف ثبت نام آنلاین ۱۱,۲۱۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
ICDL جامع روزهای فرد / ساعت ۱۱ الی ۱۳ ۱۳۰ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۴ ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف ثبت نام آنلاین ۱۱,۲۱۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
ICDL 1 روزهای زوج / ساعت ۱۳ الی ۱۵ ۶۸ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۵,۹۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۵,۶۰۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
Web Design II (Responsive Design With Bootstrap Less&Sass) دو روز در هفته ۳۰ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۷,۱۲۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
زبان برنامه نویسی #C دو روز در هفته ۶۰ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۴ ۷,۹۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۷,۵۰۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
ICDL 1 روزهای فرد / ساعت ۹ الی ۱۱ ۶۸ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۵,۹۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف پرداخت آنلاین ۵,۶۰۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
وب دیزاین 1 Web Design I ( HTML5, CSS3 with Dreamweaver) دو روز در هفته ۵۸ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۱ ۸,۹۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۸,۴۵۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
+ Network دو روز در هفته ۳۰ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۳,۰۴۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
برنامه نویسی با پایتون Programming with Python دو روز در هفته ۶۰ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۹,۷۵۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۹,۲۶۲,۵۰۰ ثبت نام آنلاین
برنامه نویسی به زبان ++C دو روز در هفته ۵۰ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۷,۱۲۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین

دپارتمان مد و پوشاک شامل دوره های زیر می باشد:

  • طراحی لباس مقدماتی
  • طراحی لباس پیشرفته
  • الگو سازی و تکنیک های دوخت مقدماتی (به روش مولر)
  • الگو سازی و تکنیک های دوخت پیشرفته (به روش مولر)
  • دوخت تخصصی مانتو

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'مُد و پوشاک (طراحی لباس)'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
طراحی لباس مقدماتی (گروه 97) روزهای زوج / ساعت ۹ الی ۱۳ ۱۹۲ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف ثبت نام آنلاین ۲۷,۵۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
الگو و دوخت مقدماتی (گروه 43) دو روز در هفته ۸۴ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف ثبت نام آنلاین ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
طراحی لباس مقدماتی (گروه 96) یکشنبه و سه شنبه / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۱۹۲ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف ثبت نام آنلاین ۲۷,۵۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
طراحی و دوخت تخصصی مانتو دو روز در هفته ۶۰ تابستان ۱۴۰۰ فاطمه ماهری ۶ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف ثبت نام آنلاین ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
طراحی لباس مقدماتی (گروه 95) دوشنبه و چهارشنبه / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۱۹۲ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۲۷,۵۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
الگو و دوخت مقدماتی (گروه42) دو روز در هفته ۷۰ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
طراحی لباس پیشرفته (گروه 93) یکشنبه و سه شنبه / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۱۷۷ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۴ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف پرداخت آنلاین ۲۷,۵۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
طراحی لباس مقدماتی (گروه 94) روزهای زوج / ساعت ۹ الی ۱۳ ۱۹۲ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۲۷,۵۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
الگو و دوخت پیشرفته (گروه 39) یک روز در هفته ۸۴ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۴ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف ثبت نام آنلاین ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
طراحی لباس پیشرفته (گروه 91) روزهای فرد / ساعت ۹ الی ۱۳ ۱۷۷ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۲۷,۵۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'مدیریت و کارآفرینی'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
MBA (گروه 3) دو روز در هفته ۳۲۶ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۸ ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
مبانی، تشریح الزامات و استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 (آنلاین) دو روز در هفته ۱۶ بهار ۱۴۰۰ کیوان کشاورز ۶ ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۴,۵۶۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
اصول و فنون مذاکرات تجاری جمعه ها / ساعت ۹ الی ۱۳ ۱۶ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۶,۹۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۶,۵۵۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
مدیریت عمومی (آنلاین) دو روز در هفته ۱۶ پاییز ۱۳۹۹ کیوان کشاورز ۵ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۵,۷۰۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
مدیریت فروش یک روز در هفته ۲۴ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۶,۸۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۶,۴۶۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'معماری (دکوراسیون داخلی)'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی (گروه 59) دو روز در هفته ۱۳۸ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف ثبت نام آنلاین ۱۸,۵۲۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی پیشرفته (گروه 47) دو روز در هفته ۱۳۲ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف ثبت نام آنلاین ۲۱,۸۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی (گروه 58) دو روز در هفته / از ساعت ۱۴ به بعد ۱۳۸ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف ثبت نام آنلاین ۱۸,۵۲۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی متوسط (گروه 57) دو روز در هفته ۱۲۰ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۲۱,۱۸۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
Arc GIS پیشرفته یک روز در هفته ۲۵ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۵,۹۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۵,۶۰۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
Arc GIS مقدماتی یک روز در هفته ۳۰ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۵,۲۲۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
اسکیس و راندو یک روز در هفته ۵۰ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۸ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۹,۵۰۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
Sketch up دو روز در هفته ۲۰ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۳,۶۱۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
نقشه کشی و رسم فنی یک روز در هفته ۴۰ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۸ ۵,۸۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۵,۵۱۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
3D MAX (3D Max beginners to Advanced & Vray) دو روز در هفته ۱۰۰ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۴ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۹,۰۲۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
REVIT دو روز در هفته ۶۰ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۲ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۸,۵۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی (گروه 52) دو روز در هفته / از ساعت ۱۲ به بعد ۱۳۸ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
اتوکد دوبعدی دو روز در هفته ۶۰ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۸,۸۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۸,۳۶۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'هنر و گرافیک'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
فتوشاپ دو روز در هفته/صبح ۶۰ بهار ۱۴۰۰ محسن بهزادی ۶ ۷,۴۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف ثبت نام آنلاین ۷,۰۳۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
پریمیر دو روز در هفته ۴۸ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف پرداخت آنلاین ۸,۰۷۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
فتوشاپ دو روز در هفته (عصرها) ۶۰ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۷,۴۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف ثبت نام آنلاین ۷,۰۳۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
مارولس Marvelous Designer (مارولس) یک روز در هفته ۳۰ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۸,۳۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۷,۸۸۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
لایت روم LightRoom (برگزاری بصورت ترکیبی آنلاین و حضوری) دو روز در هفته ۲۱ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۳,۹۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف ثبت نام آنلاین ۳,۷۰۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
ایلاستریتور جامع دو روز در هفته ۴۰ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۲ ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف ثبت نام آنلاین ۵,۱۳۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین