دوره های یک دپارتمان

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'کامپیوتر و ICT'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
برنامه نویسی به زبان ++C دو روز در هفته ۶۰ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف ثبت نام آنلاین ۷,۱۲۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
ICDL جامع روزهای زوج / ساعت ۱۵ الی ۱۷ ۱۳۰ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۳ ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف ثبت نام آنلاین ۱۱,۲۱۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
ICDL جامع روزهای فرد / ساعت ۱۱ الی ۱۳ ۱۳۰ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۴ ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف ثبت نام آنلاین ۱۱,۲۱۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
ICDL 1 روزهای زوج / ساعت ۱۳ الی ۱۵ ۶۸ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۵,۹۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۵,۶۰۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
Web Design II (Responsive Design With Bootstrap Less&Sass) دو روز در هفته ۳۰ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۷,۱۲۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
زبان برنامه نویسی #C دو روز در هفته ۶۰ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۴ ۷,۹۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۷,۵۰۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
ICDL 1 روزهای فرد / ساعت ۹ الی ۱۱ ۶۸ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۵,۹۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف پرداخت آنلاین ۵,۶۰۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
وب دیزاین 1 Web Design I ( HTML5, CSS3 with Dreamweaver) دو روز در هفته ۵۸ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۱ ۸,۹۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۸,۴۵۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
+ Network دو روز در هفته ۳۰ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۳,۰۴۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
برنامه نویسی با پایتون Programming with Python دو روز در هفته ۶۰ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۹,۷۵۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۹,۲۶۲,۵۰۰ ثبت نام آنلاین
برنامه نویسی به زبان ++C دو روز در هفته ۵۰ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۷,۱۲۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین