دوره های یک دپارتمان

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'معماری (دکوراسیون داخلی)'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی (گروه 59) دو روز در هفته ۱۳۸ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف ثبت نام آنلاین ۱۸,۵۲۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی پیشرفته (گروه 47) دو روز در هفته ۱۳۲ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف ثبت نام آنلاین ۲۱,۸۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی (گروه 58) دو روز در هفته / از ساعت ۱۴ به بعد ۱۳۸ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف ثبت نام آنلاین ۱۸,۵۲۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی متوسط (گروه 57) دو روز در هفته ۱۲۰ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۲۱,۱۸۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
Arc GIS پیشرفته یک روز در هفته ۲۵ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۵,۹۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۵,۶۰۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
Arc GIS مقدماتی یک روز در هفته ۳۰ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۵,۲۲۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
اسکیس و راندو یک روز در هفته ۵۰ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۸ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۹,۵۰۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
Sketch up دو روز در هفته ۲۰ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۳,۶۱۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
نقشه کشی و رسم فنی یک روز در هفته ۴۰ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۸ ۵,۸۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۵,۵۱۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
3D MAX (3D Max beginners to Advanced & Vray) دو روز در هفته ۱۰۰ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۴ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۹,۰۲۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
REVIT دو روز در هفته ۶۰ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۲ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۸,۵۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی (گروه 52) دو روز در هفته / از ساعت ۱۲ به بعد ۱۳۸ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
اتوکد دوبعدی دو روز در هفته ۶۰ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۸,۸۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۸,۳۶۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین