دوره های یک دپارتمان

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'مدیریت و کارآفرینی'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
MBA (گروه 3) دو روز در هفته ۳۲۶ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۸ ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
مبانی، تشریح الزامات و استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 (آنلاین) دو روز در هفته ۱۶ بهار ۱۴۰۰ کیوان کشاورز ۶ ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۴,۵۶۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
اصول و فنون مذاکرات تجاری جمعه ها / ساعت ۹ الی ۱۳ ۱۶ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۶,۹۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۶,۵۵۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
مدیریت عمومی (آنلاین) دو روز در هفته ۱۶ پاییز ۱۳۹۹ کیوان کشاورز ۵ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۵,۷۰۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
مدیریت فروش یک روز در هفته ۲۴ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۶,۸۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۶,۴۶۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین