دوره های یک دپارتمان

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'حسابداری (علوم مالی)'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
حسابداری ویژه بازار کار (گروه 24) روزهای زوج / ساعت ۱۷ الی۲۰ ۱۸۰ تابستان ۱۴۰۰ محمد محمدی ۸ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف ثبت نام آنلاین ۲۹,۴۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
حسابداری ویژه بازار کار (گروه 23) روزهای زوج / ساعت ۱۷ الی۲۰ ۱۸۰ تابستان ۱۴۰۰ محمد محمدی ۶ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف ثبت نام آنلاین ۲۹,۴۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
حسابداری ویژه بازار کار (گروه 22) سه شنبه و پنجشنبه / ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۳۰ ۱۸۰ تابستان ۱۴۰۰ محمد محمدی ۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف ثبت نام آنلاین ۲۹,۴۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
حسابداری ویژه بازار کار (گروه21) دوشنبه و چهارشنبه / ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۳۰ ۱۰۰ بهار ۱۴۰۰ محمد محمدی ۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۹,۴۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
حسابداری ویژه بازار کار (گروه20) روزهای فرد / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۱۰۰ بهار ۱۴۰۰ محمد محمدی ۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۲۹,۴۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
حسابداری ویژه بازار کار (گروه25) جمعه ها / ساعت ۹ الی ۱۳ ۱۸۰ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۲۹,۴۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
مالیات بر ارزش افزوده دو جلسه ۸ بهار ۱۴۰۰ محمد محمدی ۶ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۲,۸۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی دو جلسه ۱۰ بهار ۱۴۰۰ محمد محمدی ۶ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۳,۸۰۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
حقوق و دستمزد با اکسل دو جلسه ۱۲ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۳,۸۰۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
کارگاه صورت معاملات فصلی یک جلسه ۵ بهار ۱۴۰۰ محمد محمدی ۶ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۱,۹۰۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
حسابداری مالی بازرگانی یک روز در هفته ۳۲ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۵,۷۰۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
حسابرسی بیمه و قوانین تامین اجتماعی دو جلسه در یک هفته ۸ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۳,۳۲۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
حسابداری مالیاتی ( گروه 2) دو روز در هفته ۳۲ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۱ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۷,۶۰۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
حسابداری ویژه بازار کار (گروه 19) روزهای زوج / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۱۰۰ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۲۹,۴۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین