اطلاعات دوره طراحی لباس پیشرفته

اطلاعات دوره طراحی لباس پیشرفته

پیش نیاز :

  • طراحی لباس مقدماتی

سرفصل دوره پیشرفته :

  • طراحی لباس 2 ( و استایلینگ )
  • خلاقیت در پارچه سازی  
  • پـورتفلیـو
  • نرم افزار مارولس  
  • مولاژ و حجم سازی 2

مدت دوره : 177 ساعت

© MFTShiraz.iR
Developed by MFTShiraz.iR