اطلاعات دوره Microsoft Office Excel 2021 Expert (اکسل پیشرفته)

اطلاعات دوره Microsoft Office Excel 2021 Expert (اکسل پیشرفته)

پیش نیاز ها

 • 2021 / ICDL 2019
 • excel مقدماتی

سرفصل ها

 • تابع IF بصورت تو در تو
 • توابع منطقی And و Or
 • Data Validation
 • ترکیب توابع Sumif و Countif وaverage if وحالتهای چند شرطی آنها
 • Dsum,dcount,dmax,dmin,daverage
 • توابع مالی PMT, Rate, PV, FV, NPER
 • Scenario Manager
 • Goal Seek
 • Data table
 • SubTotal
 • توابع DB, DDB و ابزار Consolidate در منوی Data
 • توابع Lookup, Vlookup, Hlookup
 • توابع Match, Index, Offset
 • چند نمونه از توابع متنی Right, Left, Mid و توابع زمانی و تاریخی
 • Find and Remove Duplicate
 • Formula Auditing
 • Macro و ایجاد دکمه و اختصاص ماکرو به آن، گذری اجمالی بر محیط ویرایش ماکرو
 • Protection حالتهای مختلف و رمزگذاری برای فایل
 • Pivot table
 • Pivot chart
 • Add ins(solver)
 • ایجاد نمودار dynamic
 • Advance filter
 • نام گذرای محدوده ها و مدیریت آن ها در فرمول نویسی
 • فرمول نویسی در conditional formatting

کسب توانایی ها

 • مهارت در گزارش گیری های پویا و دینامیک
 • مهارت در طراحی نمودار های دینامیک
 • مهارت در جداسازی داده ها در جداول به صورت چند شرطی
 • مهارت در آنالیز داده هابا تنوع زیاد
 • مهارت در مدل های مختلف جستجو در جداول ( یک بعدی، دو بعدی و...)
© MFTShiraz.iR
Developed by MFTShiraz.iR