اطلاعات دوره مهارتهای مذاکره

اطلاعات دوره مهارتهای مذاکره

 • تعریف مذاکره و مذاکره موثر
 • سطوح مذاکره در سازمان(مذاکرات استراتژیک، مذاکرات عملیاتی، مذاکرات روتین)
 • استراتژی های اداره یک مذاکره موثر
 • تکنیک های مذاکره
 • چالش های مذاکرات
 • سناریوهای مشکل ساز در مذاکرات
 • Role Play
 • ده ها تکنیک عملی و کاربردی

کسب توانایی ها

 • مهارت در در تشخیص یک مذاکره موثر از یک گفت و شنود بی حاصل
 • مهارت در ترسیم و تنظیم اهداف یک مذاکرهاثربخش
 • مهارت در اینجاد یک مذاکره موفق پس از تمرین عملی در دوره
© MFTShiraz.iR
Developed by MFTShiraz.iR