اطلاعات دوره مهارتهای مذاکره

اطلاعات دوره مهارتهای مذاکره

  • تعریف مذاکره و مذاکره موثر
  • سطوح مذاکره در سازمان(مذاکرات استراتژیک، مذاکرات عملیاتی، مذاکرات روتین)
  • استراتژی های اداره یک مذاکره موثر
  • تکنیک های مذاکره
  • چالش های مذاکرات
  • سناریوهای مشکل ساز در مذاکرات

کسب توانایی ها

  • مهارت در در تشخیص یک مذاکره موثر از یک گفت و شنود بی حاصل
  • مهارت در ترسیم و تنظیم اهداف یک مذاکرهاثربخش
  • مهارت در اینجام یک مذاکره موفق پس از تمرین عملی در دوره
© MFTShiraz.iR
Developed by MFTShiraz.iR