اطلاعات دوره مدیریت منابع انسانی

اطلاعات دوره مدیریت منابع انسانی

 • آشنایی با جایگاه مدیریت منابع انسانی در ساختار سازمان
 • اهمیت منابع انسانی در دستیابی یک کسب و کار به اهداف

فرایند مدیریت منابع انسانی:

 • - اقدامات برنامه ریزی، کارمندیابی و جذب
 • - اقدامات توسعه منابع انسانی و آموزش
 • - اقدامات توسعه مسیر شغلی
 • - اقدامات انگیزشی برای نیروی انسانی
 • - شناسایی مدل شایستگی مدیران و کارکنان برای سازمان
 • - اقدامات لازم جهت سیستم های رفاهی کارکنان
 • - اقدامات لازم جهت رها سازی کارکنان

کسب توانایی ها

 • مهارت در برنامه ریزی فعالیت های یک واحد کارشناسی منابع انسانی
 • آشنایی با پلتفرم های جذب منابع انسانی
 • آشنایی روش های مصاحبه و پرسشنامه های استخدام
 • مهارت در طراحی کلیات فرایند مدیریت منابع انسانی برای یک شرکت کوچک و متوسط
© MFTShiraz.iR
Developed by MFTShiraz.iR