اطلاعات دوره آموزش تفکر سیستمی

اطلاعات دوره آموزش تفکر سیستمی

سرفصل کارگاه :

  • تاریخچه تفکر سیستمی 
  • مفاهیم کلیدی تفکر سیستمی
  • سیستم و مفاهیم سیستمی
  • الگوهای ذهنی تفکر سیستمی
  • ابزارهای تفکر سیستمی
  • مهارت های تفکر سیستمی
  • تفکر سیستمی و مساله یابی
  • کاربرد تفکر سیستمی

شما پس از این دوره قادر خواهید بود :
به همه چیز به شکل یک سیستم نگاه کنید. 

مسائل، مشکلات و حتی راهکارهای مربوطه را در قالب سیستم تعریف کنید.

چیدمان ذهنی خود را مبتنی بر سیستم تعریف کنید

روندهای سیستمی را در کسب و کار و زندگی خود یافته و تحلیل کنید

 

  • +کارگاه یک روز همراه با پذیرایی و ناهار
© MFTShiraz.iR
Developed by MFTShiraz.iR