اطلاعات دوره مدیریت راهبردی کسب و کار DBA

اطلاعات دوره مدیریت راهبردی کسب و کار DBA

*از متقاضیان این دوره مصاحبه ورودی بعمل خواهد آمد

سرفصل :

 • مدل های نوین رهبری 
 • کارآفرینی با استراتژی اقیانوس آبی 
 • حل مساله و تصمیم گیری
 • سازمان های یادگیرنده
 • مدیریت ریسک
 • معمار ی برند
 • مدیریت سرمایه گذاری
 • مدیریت عملکرد 
 • مدیریت استعداد 
 • استراتژی های پیشرفته فروش 
 • مدیریت تولید محتوا 
 • مدیر در نقش کوچ 
 • تحلیل اقتصاد برای مدیران 
 • مدیریت سرمایه های انسانی د ر بحران 
 • استراتژی های پیشرفته بازاریابی 
 • مدیریت بهره وری 
 • استراتژی خلق مزیت پایدار 
 • طرح کسب و کار BP 
 • مسئولیت اجتماعی سازمان 
 • مدیریت در عصر هوش مصنوعی 
 • پروژه پایانی 
© MFTShiraz.iR
Developed by MFTShiraz.iR