اطلاعات دوره مدیریت ارتباط با مشتری CRM

اطلاعات دوره مدیریت ارتباط با مشتری CRM

سرفصل ها

  • بخش بندی مشتریان(Segmentation) در گام اول CRM
  • طبقه بندی مشتریان مختلف فعلی کسب وکار
  • مفهوم CRM و جایگاه آن در نظام بازاریابی و فروش سازمان
  • تکنیک های حفظ ارتباط با مشتری
  • تکنیک های وفادار سازی مشتریان
  • باشگاه مشتریان به عنوان یکی از ماژول های مهم CRM
  • نرم افزارهای رایج در CRM

کسب توانایی ها

  • مهارت در تحلیل گروه های مختلف مشتریان
  • مهارت در طراحی کانسپت مناسب CRMبرای یک کسب وکار
  • مهارت در تحلیل نیاز به زیرساختهای مناسب CRMدر کسب وکار
© MFTShiraz.iR
Developed by MFTShiraz.iR