اطلاعات دوره + Network

اطلاعات دوره + Network

پیش نیاز

 • این دوره پیش نیاز ندارد، اما دانشجویان باید به صورت خیلی سطحی با مفاهیم اولیه کامپیوتر آشنایی داشته باشند.

کسب توانایی

 • این دوره اولین دوره از دوره های شبکه است که مسیر دانشجویان را برای ورود به شبکه و همچنین دوره های تخصصی شبکه هموار می کند. در این دوره دانشجویان با مفاهیم اولیه شبکه آشنا می شوند که پیش نیاز دوره های تخصصی تر مثل Microsoft Cisco Linux CEH و ... می باشد. بخش اعظم این دوره به صورت تئوری است که بسیار برای یادگیری بهتردوره های تخصصی کارآمد می باشدو به همین دلیل این دوره به نام پنجره ی ورود به شبکه شناخته می شود.

سرفصل ها

 • مفاهیم و اصول شبکه
 • انواع توپولوژی شبکه
 • کابل کشی شبکه
 • فیبر نوری
 • Internet Protocol (IP)
 • معرفی انواع تجهیزات ارتباطی شبکه
 • انواع روش های دسترسی(Access Method)
 • انواع ساختار WAN
 • مدل OSI
 • انواع پروتکل ها و امکان دسترسی از راه دور
 • امنیت شبکه
 • معرفی بعضی از سرویس های شبکه
© MFTShiraz.iR
Developed by MFTShiraz.iR