اطلاعات دوره مارولس Marvelous Designer

اطلاعات دوره مارولس Marvelous Designer

  • آموزش فضای نرم افزار
  • آموزش استفاده از ابزار ها
  • آموزش طراحی لباس
  • آموزش شبیه سازی پارچه ها با نرم افزار
  • آموزش گرفتن خروجی  نهایی از نرم افزار
  • آموزش خروجی بصورت catwalk
© MFTShiraz.iR
Developed by MFTShiraz.iR