اطلاعات دوره مدیریت عمومی

اطلاعات دوره مدیریت عمومی

سرفصل ها

 • آشنایی با اصول مدیریت علمی در سازمان و کسب وکار
 • آشنایی با تکنیکهای برنامه ریزی در مدیریت
 • آشنایی با روشهای سازماندهی در مدیریت
 • آشنایی با انواع ساختارهای سازمانی از سنتی تا اکوسیستمی
 • آشنایی با هدف گذاری در کسب و کار
 • آشنایی با سطوح مدیریتی در سازمان
 • آشنایی با مهارتهای مختلف یک مدیر
 • آشنایی با روشهای کنترل مدیریت در سازمان و کسب وکار

کسب توانایی ها

 • مهارت در برنامه ریزی و سازماندهی در سازمان
 • مهارت در آسیب شناسی کلی مدیریت سازمان
 • آشنایی با جعبه ابزار تکنیک های مدیریت در سازمانها
© MFTShiraz.iR
Developed by MFTShiraz.iR